close

close
close I [klëus] v.,n. -v 1. mbyll. 2. zë, mbush (një hendek). 3. i jap fund, mbyll (mbledhjen). 4. bie në ujdi. 5. mbyllet. 6. mbaron, përfundon. 7. fin. kap vlerën (në mbyllje të bursës); shares closed at 200 leks aksionet kapën vlerën 200 lekë në mbyllje të bursës /-n . fund, mbyllje, përfundim; bring sth to a close i jap fund diçkaje
close II [klëus] adj.,adv.,n. -adj 1. i afërt, ngjitur. 2. i afërt; i ngushtë (shok); close relative kushëri i afërt. 3. i madh; i plotë; a close resemblance ngjashmëri e madhe. 4. e ngjeshur (thurje). 5. i saktë, besnik (përkthim). 6. i fshehtë; i fshehur. 7. i kufizuar. 8. i kursyer. 9. i mbyllur.
at close quarters shumë afër, ngjitur; close season stinë e ndalimit të gjuetisë; that was a close shave/ thing/call shpëtuam mirë/për qime; keepaclose watch on sb nuk ia ndaj sytë dikujt, e përgjoj
-adv . nga afër; afër; they live close by ata jetojnë pranë; to come closer afrohem; close to the wind a)afër drejtimit të erës(anija); b) gj.fol. duke i zbatuar pothuaj rregullat
-n 1. vend i mbyllur. 2. shesh rreth katedrales
close down ['klëusdaun] mbyll plotësisht; ndaloj
closedown ['klëusdaun] n 1. mbyllje (e dyqanit), likuidim (i biznesit). 2. Br. rad.,tv. mbyllje e emisioneve
close in ['klëusin] a) afrohet; b) rrethoj
close in on ['klousinon] rrethoj
close on ['klëuson] a) i afrohem; arrij (në garë); b) rrethoj
close out ['klëusaut] a) shes gjithçka, heq qafe; b) mbyll dyert (dyqani)
close up ['klëusap] a) mbyll; ndal; bllokoj; b) afroj, bashkoj; c) afrohem, bashkohem; d) mbyllet, përthahet, shërohet (plaga)
close with ['klëuswith] a) bie në ujdi (me dikë); b) pranoj (kushtet); c) përleshem, kacafytem
close call ['klëuskol] n. gj.fol. shpëtim për qime
close combat ['klëus'kambët/'kombët] n. përleshje, luftim trup me trup
close-cropped ['klëuskropt] adj. i qethur shkurt, i qethur tullë
closed [klouzd] adj 1. i mbyllur. 2. i zënë, i bllokuar. 3. ek. e mbyllur, e izoluar (ekonomi). 4. gjuhë mbyllur (rrokje)
closed book ['klëusbuk] n. lëndë (mësimore) e pazënë me dorë; fushë e pastudiuar; maths are a closed book to me nuk e duroj dot matematikën
closed shop ['klëuzdshop] n. sistem ndërmarrjeje me hyrje të detyruar në sindikatë
closed syllable ['klëuzd'silëbël] n. gjuhë rrokje e mbyllur (që mbaron me bashkëtingëllore)
close-fisted ['klëusfistid] adj. dorështërnguar
close-fitting ['klëusfiting] adj. i puthitur; pas trupit (rrobë)
close-mouthed ['klëusmautht] adj. i heshtur, gojëkyçur
closeness ['klëusnis] n 1. afërsi. 2. intimitet. 3. vranësi (e motit). 4. kopraci
close-out sale ['klëusaut seil] n. amer. shitje likuidimi
close-run race ['klëusran reis] n. garë me konkurencë të fortë
close-up ['klëusap] n 1. kin.,tv. marrje/fotografim / xhirim nga afër. 2. përshkrim i hollësishëm
closing ['klëuzing] adj.,n. -adj 1. i fundit, përfundimtar(stad). 2. i mbylljes (fjalim) /-n 1. mbyllje. 2. përfundim
closing price ['klëuzingprais] n. çmim përfundimtar (para mbylljes)
closing time ['klëuzingtaim] n. orari i mbylljes
closure ['klëuzhë:] n 1. mbyllje. 2. mbarim, përfundim
closure rule ['klëuzhë:ru:l] n. amer. pol. kufizim kohe (për diskutimet e deputetëve)
* * *
mbyll; afër

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • close — vb 1 Close, shut are very close synonyms in the sense of to stop or fill in an opening by means of a closure (as a door, a gate, a lid, or a cover) and are often used interchangeably. However, they may have distinctive nuances of meaning and… …   New Dictionary of Synonyms

 • Close — (kl[=o]s), a. [Compar. {Closer} (kl[=o] s[ e]r); superl. {Closest}.] [Of. & F. clos, p. p. of clore. See {Close}, v. t.] 1. Shut fast; closed; tight; as, a close box. [1913 Webster] From a close bower this dainty music flowed. Dryden. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • close — close1 [klōs] adj. closer, closest [ME clos < OFr < L clausus, pp. of claudere (see CLOSE2); senses under II from notion “with spaces or intervals closed up”] I denoting the fact or state of being closed or confined 1. shut; not open 2.… …   English World dictionary

 • close — 1 vb closed, clos·ing vt 1: to bring to an end or to a state of completion closed the case close an estate by liquidating its assets closing his account 2: to con …   Law dictionary

 • close — Ⅰ. close [1] ► ADJECTIVE 1) only a short distance away or apart in space or time. 2) (of a connection or resemblance) strong. 3) denoting someone who is part of a person s immediate family. 4) (of a relationship or the people conducting it) very… …   English terms dictionary

 • Close — ist der Familienname folgender Personen: Alex Close, belgischer Radrennfahrer Brian Close, englischer Cricketspieler Charles Close, britischer Geograph Chuck Close (* 1940), US amerikanischer Maler Del Close, US amerikanischer Schauspieler und… …   Deutsch Wikipedia

 • Close To Me — Single par The Cure extrait de l’album The Head on the Door Face A Close to Me Face B A Man Inside My Mouth Sortie 17 septembre 1985 Enregistrem …   Wikipédia en Français

 • Close to Me — Single par The Cure extrait de l’album The Head on the Door Face A Close to Me Face B A Man Inside My Mouth Sortie 17 septembre 1985 …   Wikipédia en Français

 • Close — may refer to: Close (surname) In music: Close , a song by Rascal Flatts from Unstoppable Close , a song by Soul Asylum from Candy from a Stranger Close , a song by Westlife from Coast to Coast Close (to the Edit) , a song by Art of Noise Other:… …   Wikipedia

 • close — [adj1] near, nearby abutting, across the street, adjacent, adjoining, approaching, around the corner, at hand, contiguous, convenient, give or take a little*, handy, hard by, immediate, imminent, impending, in spitting distance*, in the ball… …   New thesaurus

 • Close Up — Бокс сет Элвиса Пресли Дата выпуска …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”